Splošni pogoji
Nahajate se na spletnem portalu skupine Marles (v nadaljevanju: spletni portal). Vaš dostop do tega spletnega portala in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila ter področna pozitivna zakonodaja. Z vstopom na spletni portal potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni in da z njimi soglašate. Skupina Marles si pridržuje pravico, do spreminjanja ali dopolnjevanja teh splošnih pogojev. Z vsemi spremembami in dopolnitvami se lahko redno seznanjate na tem spletnem portalu. Za vse osebe, ki vstopijo na spletni portal, se uporablja izraz uporabnik. 

Izjava o sprejemljivosti 

Družbe skupine Marles kljub svojemu prizadevanju za korekten odnos do strank ne prevzemajo odgovornosti za morebitne napake (do katerih lahko pride zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali iz drugih razlogov) v vsebini, pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov. Ti so zgolj informativne narave, zato jih pred uporabo obvezno preverite pri delavcih družb skupine Marles. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja ali povzročitve neuporabnosti (trajne ali začasne) podatkov na spletnem portalu, kot tudi vsak poskus, da bi mimo spletnega portala nepooblaščeno dostopali do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema skupine Marles. 

Avtorske pravice / blagovne znamke 

Ta spletni portal je intelektualna lastnina družb skupine Marles. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem portalu (v nadaljevanju: vsebina), so zaščiteni z avtorskimi pravicami. S strni uporabnikov jih ni dovoljeno spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati katerihkoli vsebin, ki so dostopne na spletnem portalu ali prek njega, za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem portalu, so ali last družb skupine Marles ali objavljene z dovoljenjem njihovega lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik s strani tretjih oseb, brez pisnega dovoljenja, je prepovedana. Vsaka nepooblaščena uporaba teh slik predstavlja kršitev avtorskih pravic oz. drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (v nadaljevanju: zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem portalu, so last Marles d.d. ali povezanih družb oz. tretjih oseb in so mednarodno zaščiteni. Prepovedana je kakršnakoli uporaba teh zaščitnih znakov za kateri koli namen brez pisnega dovoljenja družbe Marles d.d. ali povezanih družb ali tiste tretje osebe, ki je lastnik zaščitnih znakov. 

Hipertekstovne povezave 

Ta spletni portal lahko omogoča povezavo z drugimi spletnimi stranmi, tako da uporabniku omogoči, da zapusti ta spletni portal in si ogleda material v lasti tretje osebe ali da material v lasti tretje osebe prenese na ta spletni portal s pomočjo "obratnih" hipertekstovnih povezav (v nadaljevanju: povezane spletne strani). Družbe skupine marles niso upravičene spreminjati, posodabljati ali preverjati vsebine na povezanih spletnih straneh. Dejstvo, da  družbe skupine  Marles nudijo povezavo z določeno spletno stranjo ne vključuje nujno odobritve, pooblastitve, pokroviteljstva ali povezave v zvezi s to stranjo, njenimi lastniki ali ponudniki, prav tako pa ne pomeni jamčenja za vsebine na povezanih spletnih straneh.
 
Jamčevanje za vsebine spletnega mesta 

Vsebina na tem spletnem portalu je zgolj informativne narave. Družbe skupine Marles ne prevzemajo odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih vzrokov. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem portalu ali povezanih spletnih straneh lahko vsebujejo netočnosti ali tipografske napake. Družbe skupine Marles izrecno izključujejo svojo odgovornost za morebitne tovrstne netočnosti ali napake. Vse vsebine na tem spletnem portalu so podvržene spremembam in lahko v zvezi s spremembami pride tudi do netočnosti in napak. Družbe skupine Marles ne jamčijo in ne zagotavljajo, da je vsebina spletnega portala  zmerom popolna ali posodobljena. Družbe skupine Marles niso zavezane posodabljati katere koli vsebine spletnega portala in lahko vsebino spletnega portala spremenijo kadar koli brez predhodnega obvestila, prav tako lahko kadar koli izboljšajo ali spremenijo spletni portal.

Družbe skupine Marles niso odgovorne za:

točnost ali zanesljivost katerega koli mnenja, nasveta ali izjave, ki jo na spletnem portalu objavi tretja oseba,
katero koli vsebino, objavljeno na povezanih spletnih straneh in
lastnosti ali zanesljivost katerega koli proizvoda ali storitve, ki je se nahaja na povezanih spletnih straneh.

Družbe skupine Marles ne odgovarjajo za obliko in vsebino podatkov, ki so posredovani s pomočjo hipertekstovnih povezav na druge informacijske strežnike. 

Omejitev odgovornosti za uporabo spletnega portala in povezanih spletnih strani 

Družbe skupine Marles, kateri koli njihov uslužbenec, direktor, zaposleni ali zastopnik niso odgovorni za katero koli sedanjo ali bodočo, neposredno ali posredno škodo, (ki vključuje tudi izgubljeni dobiček, stroške za izvedbo nadomestne storitve ali izgubljene priložnosti), ki izhaja iz ali je povezana z uporabo spletnega portala ali povezanih spletnih strani ali nezmožnostjo uporabe spletnega portala ali povezanih spletnih strani. Navedena omejitev odgovornosti velja tudi v primeru, če so bile družbe skupine Marles seznanjene z možnostjo nastanka tovrstne škode. Ta omejitev odgovornosti vključuje, vendar ni omejena le na prenos katerih koli virusov, ki lahko okužijo uporabnikovo opremo, okvaro na mehanski ali elektronski opremi, komunikacijskih linijah, telefonu ali druge težave z vzpostavljanjem komunikacije (na primer: ne morete se povezati s svojim ponudnikom spletnih storitev), nepooblaščen dostop, krajo, napake operaterja, stavke ali druge probleme v zvezi z delom ali katero koli višjo silo. Družbe skupine Marles ne jamčijo za stalen, neprekinjen ali varen dostop do spletnega portala.

Družbe skupine Marles v nobenem primeru niso odgovorne za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi tega, ker se je uporabnik zanesel bodisi na informacije (ne glede na to ali pravilne ali napačne), objavljene na spletnem portalu ali povezanih spletnih straneh, bodisi na kateri koli produkt ali storitev, ki jih je pridobil na povezanih spletnih straneh. Uporabnik je odgovoren za preverjanje točnosti, popolnosti ali uporabnosti vsakršnega mnenja, nasveta ali druge vsebine, ki je na voljo na spletnem portalu ali dostopno na povezanih spletnih straneh. 

Omejitev odgovornosti za informacije o storitvah drugih oseb, objavljenih na spletnem portalu 

V primerih paketnih storitev, pri katerih so storitve skupine Marles dopolnjenje s storitvami drugih gospodarskih družb oziroma drugih oseb (v nadaljevanju: drugih oseb), družbe skupine Marles na spletnem portalu omogočajo drugim osebam objavo podatkov (in dostop do povezanih spletnih strani drugih oseb), namenjenih zgolj informiranju uporabnikov in v nobenem primeru ne predstavljajo nasveta ali ponudbe. Ker so vsi tako objavljeni podatki zgolj informativne narave, jih pred uporabo obvezno preverite.

Vsi zahtevki glede kakršne koli napake ali kršitve, ki nastanejo v zvezi s storitvami drugih oseb, glede katerih so bile objavljene informacije na spletnem portalu, se uveljavljajo izključno proti tej drugi osebi. Družbe skupine Marles  izključujejo kakršno koli lastno odgovornost, ki vključuje, vendar ni omejena le na odgovornost za kakršno koli neposredno, dodatno, posebno, posledično, naključno ali posredno škodo v zvezi z blagom ali storitvami, glede katerih so bile informacije objavljene na spletnem portalu, ki vključuje, vendar ni omejena le na odgovornost za kakršno koli dejanje, napako, opustitev, poškodbo, izgubo, nezgodo, zamudo ali nepravilnost, ki je posledica napake, malomarnosti ali drugega ravnanja druge osebe, in so s tem družbe skupine Marles razbremenjene kakršne koli odgovornosti glede navedenega. Določilo tega odstavka pa v ničemer ne omejuje pravic oziroma zahtevkov uporabnikov po predpisih o varstvu potrošnikov. 

Zaupnost uporabniških komunikacij 

Marles bo varoval neposredno posredovane osebne podatke (registriranih) uporabnikov, razen, če veljavni predpisi določajo drugače. Politika družbe Marles Hiše Maribor d.o.o. glede pridobivanja in varstva osebnih podatkov je razvidna iz izjave o zasebnosti podatkov na spletu in zavarovanja zbirk osebnih podatkov v družbi. Za povezane spletne strani lahko veljajo določila o zaupnosti, ki se razlikujejo od določil v teh splošnih pogojih. 

Povezana spletna mesta 

Družbe skupine Marles prepovedujejo predpomnjenje, nepooblaščene hipertekstovne povezave na spletni portal in "framing" katere koli vsebine, dosegljive prek spletnega portala. Družbe skupine Marles si pridržujejo pravico onemogočanja kakršnih koli nepooblaščenih povezav ali okvirjev in izrecno izključuje lastno odgovornost za vsebino, objavljeno na katerih koli drugih povezanih spletnih straneh. Uporabnik dostopa do povezanih spletnih strani na lastno odgovornost.

Za povezane spletne strani lahko veljajo splošni pogoji, določbe o zasebnosti in zaupnosti podatkov, določbe o prenosu osebnih podatkov in druge določbe, ki se razlikujejo od določb, navedenih na tem spletnem portalu. Družba skupine Marles niso odgovorne za takšne določbe in izrecno izključujejo vsakršno lastno odgovornost glede teh določb. 

Brez nasvetov ali ponudb glede vlaganj 

Vsebina tega spletnega portala je namenjena zgolj informiranju uporabnikov in v nobenem primeru ne predstavlja nasveta ali zavezujoče ponudbe, ne glede na to, v kakšnem besedilu ali obliki je predstavljena.

Vsi objavljeni podatki na tem spletnem portalu so zgolj informativne narave, zato jih pred uporabo obvezno preverite pri pooblaščenih prodajalcih družb skupine Marles. 

Informativni izračuni na spletnem portalu 

Izračuni na spletnem portalu so informativni in upoštevajo pogoje in predpostavke, veljavne na dan izračuna. Informativni izračun za družbe skupine Marles ni zavezujoč, natančen izračun pa lahko pridobite v poslovalnicah družb skupine Marles. 

Obvestila za javnost 

Vsa obvestila, informacije in druga gradiva, ki so predstavljena na spletnem portalu, so bila, kolikor je družbam skupine Marles  znano, aktualna in točna ob njihovi objavi. Vendar pa lahko vsaka informacija sčasoma zastari, zato se ne smete zanašati na dolgoročno točnost katerega koli gradiva po datumu objave. Vsi uporabniki morajo pozorno preveriti datum objave gradiva na spletnem portalu. 

Kršenje pogojev uporabe 

Družbe skupine Marles si pridržujejo pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev poslužijo vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega portala z določenega spletnega naslova. Dostop do (z geslom) zaščitenih področij na spletnem portalu in njihova uporaba je dovoljena samo pooblaščenim uporabnikom. Proti nepooblaščenim uporabnikom, ki poskušajo dostopati do teh področij spletnega portala, se lahko sproži sodni pregon. 

Dostop do (z geslom) zaščitenih področij

Dostop do (z geslom) zaščitenih področij na spletnem portalu in njihova uporaba je dovoljena samo pooblaščenim uporabnikom. Proti nepooblaščenim uporabnikom, ki poskušajo dostopati do teh področij spletnega portala, se lahko sproži sodni pregon.

Značilnosti "piškotkov" 

Družbe skupine marles si pridržujejo pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku v obliki "piškotka" ("cookie") ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov. 

Pristojnosti / veljavno pravo 

Uporabniki soglašajo, da za uporabo tega spletnega portala in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije. Za vse morebitne spore, nastale z uporabo tega spletnega portala ali ki bi bili z uporabo tega spletnega portala kakor koli povezani, je pristojno sodišče v Mariboru ob uporabi prava Republike Slovenije. 

Družbe skupine Marles