22. seja skupščine družbe MARLES, NAČRTOVANJE IN GRADNJA SODOBNIH HIŠ IN INVESTICIJSKIH OBJEKTOV, d.d.


Hisica2


Na podlagi 5.5. točke Statuta delniške družbe MARLES, NAČRTOVANJE IN GRADNJA SODOBNIH
HIŠ IN INVESTICIJSKIH OBJEKTOV, d.d.,
Limbuška c. 2, Limbuš, upravni odbor družbe sklicuje

22. sejo skupščine družbe

MARLES, NAČRTOVANJE IN GRADNJA SODOBNIH HIŠ
IN INVESTICIJSKIH OBJEKTOV, d.d.,

ki bo 28.8.2018

s pričetkom ob 9.00 uri

v sejni sobi družbe MARLES d.d.

Limbuška c. 2, Limbuš

z naslednjim DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine (predsednika skupščine, preštevalcev glasov) in seznanitev o prisotnosti notarja

Predlog sklepa upravnega odbora:

- za predsednika skupščine se imenuje g. Bratoljub Šauperl,
- za preštevalca glasov se imenujeta ga. Tjaša Orešek in g. Senad Pašalič,
- ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljena notarka ga. Edita Špitalar iz Maribora.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe MARLES d.d. za poslovno leto 2017, vključno z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe MARLES d.d. za poslovno leto 2017 in s pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe MARLES d.d. za poslovno leto 2017

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice izvršnemu direktorju in članom upravnega odbora družbe za poslovno leto 2017

Predlog sklepov upravnega odbora: 

3.1. Bilančni dobiček družbe MARLES d.d., ki na dan 31.12.2017 znaša 2.067.303,27 EUR in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2017 v višini 177.728,59 EUR in prenesenega čistega dobička v višini 1.889.574,68 EUR, ostane nerazporejen oz. nerazdeljen in se izkaže (v nadaljnjih računovodskih izkazih) kot preneseni čisti dobiček iz preteklih let.

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico izvršnemu direktorju in članom upravnega odbora družbe s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2017.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
     - ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme njihovo prijavo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine to je konec dne 24.8.2018
     - ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan)   to je konec dne 24.8.2018

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec je potrebno predložiti družbi pooblastilo. Delničarji oz. njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD - 1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov upravnega odbora ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog).
Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. oz. 301. člena ZGD-1, in sicer:
- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine 
- ki bodo razumno utemeljeni, za katere bo delničar - predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora ter da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov upravnega odbora ni treba utemeljiti.

Gradivo in dostopnost dokumentov:

Na sedežu družbe na naslovu Limbuška cesta 2, Limbuš, v tajništvu družbe vsak delovnik od 9 - 12 ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine je dostopno gradivo:

- sklic skupščine
- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev posamezne točke dnevnega reda
- letno poročilo družbe za poslovno leto 2017 z vključeno informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora za poslovno leto 2017
- poročilo upravnega odbora družbe skupščini družbe MARLES d.d. o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2017

Ta sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe www.marles.com

Pravica do obveščenosti:

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD - 1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Delničarje, njihove zakonite zastopnike in pooblaščence prosimo, da se zaradi vzpostavitve evidence in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred zasedanjem.

VLJUDNO VABLJENI!

Limbuš, 12.7.2018                                                                                                                                                                                                                                                         MARLES d.d.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Predsednik upravnega odbora

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Bogdan Božac


Limbuš, 26.7.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nasprotni predlog delničarja VZMD - vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa št. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda sklicane 22. seje skupščine družbe Marles, načrtovanje in gradnja sodobnih hiš in investicijskih objektov d.d.