Splošni pogoji
Nahajate se na spletnem portalu skupine Marles (v nadaljevanju: spletni portal). Vaš dostop do tega spletnega portala in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila ter področna pozitivna zakonodaja. Z vstopom na spletni portal potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni in da z njimi soglašate. Skupina Marles si pridržuje pravico, do spreminjanja ali dopolnjevanja teh splošnih pogojev. Z vsemi spremembami in dopolnitvami se lahko redno seznanjate na tem spletnem portalu. Za vse osebe, ki vstopijo na spletni portal, se uporablja izraz uporabnik. 

Izjava o sprejemljivosti 

Družbe skupine Marles kljub svojemu prizadevanju za korekten odnos do strank ne prevzemajo odgovornosti za morebitne napake (do katerih lahko pride zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali iz drugih razlogov) v vsebini, pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov. Ti so zgolj informativne narave, zato jih pred uporabo obvezno preverite pri delavcih družb skupine Marles. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja ali povzročitve neuporabnosti (trajne ali začasne) podatkov na spletnem portalu, kot tudi vsak poskus, da bi mimo spletnega portala nepooblaščeno dostopali do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema skupine Marles. 

Avtorske pravice / blagovne znamke 

Ta spletni portal je intelektualna lastnina družb skupine Marles. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem portalu (v nadaljevanju: vsebina), so zaščiteni z avtorskimi pravicami. S strni uporabnikov jih ni dovoljeno spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati katerihkoli vsebin, ki so dostopne na spletnem portalu ali prek njega, za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem portalu, so ali last družb skupine Marles ali objavljene z dovoljenjem njihovega lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik s strani tretjih oseb, brez pisnega dovoljenja, je prepovedana. Vsaka nepooblaščena uporaba teh slik predstavlja kršitev avtorskih pravic oz. drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (v nadaljevanju: zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem portalu, so last Marles d.d. ali povezanih družb oz. tretjih oseb in so mednarodno zaščiteni. Prepovedana je kakršnakoli uporaba teh zaščitnih znakov za kateri koli namen brez pisnega dovoljenja družbe Marles d.d. ali povezanih družb ali tiste tretje osebe, ki je lastnik zaščitnih znakov. 

Hipertekstovne povezave 

Ta spletni portal lahko omogoča povezavo z drugimi spletnimi stranmi, tako da uporabniku omogoči, da zapusti ta spletni portal in si ogleda material v lasti tretje osebe ali da material v lasti tretje osebe prenese na ta spletni portal s pomočjo "obratnih" hipertekstovnih povezav (v nadaljevanju: povezane spletne strani). Družbe skupine marles niso upravičene spreminjati, posodabljati ali preverjati vsebine na povezanih spletnih straneh. Dejstvo, da  družbe skupine  Marles nudijo povezavo z določeno spletno stranjo ne vključuje nujno odobritve, pooblastitve, pokroviteljstva ali povezave v zvezi s to stranjo, njenimi lastniki ali ponudniki, prav tako pa ne pomeni jamčenja za vsebine na povezanih spletnih straneh.
 
Jamčevanje za vsebine spletnega mesta 

Vsebina na tem spletnem portalu je zgolj informativne narave. Družbe skupine Marles ne prevzemajo odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih vzrokov. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem portalu ali povezanih spletnih straneh lahko vsebujejo netočnosti ali tipografske napake. Družbe skupine Marles izrecno izključujejo svojo odgovornost za morebitne tovrstne netočnosti ali napake. Vse vsebine na tem spletnem portalu so podvržene spremembam in lahko v zvezi s spremembami pride tudi do netočnosti in napak. Družbe skupine Marles ne jamčijo in ne zagotavljajo, da je vsebina spletnega portala  zmerom popolna ali posodobljena. Družbe skupine Marles niso zavezane posodabljati katere koli vsebine spletnega portala in lahko vsebino spletnega portala spremenijo kadar koli brez predhodnega obvestila, prav tako lahko kadar koli izboljšajo ali spremenijo spletni portal.

Družbe skupine Marles niso odgovorne za:

točnost ali zanesljivost katerega koli mnenja, nasveta ali izjave, ki jo na spletnem portalu objavi tretja oseba,
katero koli vsebino, objavljeno na povezanih spletnih straneh in
lastnosti ali zanesljivost katerega koli proizvoda ali storitve, ki je se nahaja na povezanih spletnih straneh.

Družbe skupine Marles ne odgovarjajo za obliko in vsebino podatkov, ki so posredovani s pomočjo hipertekstovnih povezav na druge informacijske strežnike. 

Omejitev odgovornosti za uporabo spletnega portala in povezanih spletnih strani 

Družbe skupine Marles, kateri koli njihov uslužbenec, direktor, zaposleni ali zastopnik niso odgovorni za katero koli sedanjo ali bodočo, neposredno ali posredno škodo, (ki vključuje tudi izgubljeni dobiček, stroške za izvedbo nadomestne storitve ali izgubljene priložnosti), ki izhaja iz ali je povezana z uporabo spletnega portala ali povezanih spletnih strani ali nezmožnostjo uporabe spletnega portala ali povezanih spletnih strani. Navedena omejitev odgovornosti velja tudi v primeru, če so bile družbe skupine Marles seznanjene z možnostjo nastanka tovrstne škode. Ta omejitev odgovornosti vključuje, vendar ni omejena le na prenos katerih koli virusov, ki lahko okužijo uporabnikovo opremo, okvaro na mehanski ali elektronski opremi, komunikacijskih linijah, telefonu ali druge težave z vzpostavljanjem komunikacije (na primer: ne morete se povezati s svojim ponudnikom spletnih storitev), nepooblaščen dostop, krajo, napake operaterja, stavke ali druge probleme v zvezi z delom ali katero koli višjo silo. Družbe skupine Marles ne jamčijo za stalen, neprekinjen ali varen dostop do spletnega portala.

Družbe skupine Marles v nobenem primeru niso odgovorne za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi tega, ker se je uporabnik zanesel bodisi na informacije (ne glede na to ali pravilne ali napačne), objavljene na spletnem portalu ali povezanih spletnih straneh, bodisi na kateri koli produkt ali storitev, ki jih je pridobil na povezanih spletnih straneh. Uporabnik je odgovoren za preverjanje točnosti, popolnosti ali uporabnosti vsakršnega mnenja, nasveta ali druge vsebine, ki je na voljo na spletnem portalu ali dostopno na povezanih spletnih straneh. 

Omejitev odgovornosti za informacije o storitvah drugih oseb, objavljenih na spletnem portalu 

V primerih paketnih storitev, pri katerih so storitve skupine Marles dopolnjenje s storitvami drugih gospodarskih družb oziroma drugih oseb (v nadaljevanju: drugih oseb), družbe skupine Marles na spletnem portalu omogočajo drugim osebam objavo podatkov (in dostop do povezanih spletnih strani drugih oseb), namenjenih zgolj informiranju uporabnikov in v nobenem primeru ne predstavljajo nasveta ali ponudbe. Ker so vsi tako objavljeni podatki zgolj informativne narave, jih pred uporabo obvezno preverite.

Vsi zahtevki glede kakršne koli napake ali kršitve, ki nastanejo v zvezi s storitvami drugih oseb, glede katerih so bile objavljene informacije na spletnem portalu, se uveljavljajo izključno proti tej drugi osebi. Družbe skupine Marles  izključujejo kakršno koli lastno odgovornost, ki vključuje, vendar ni omejena le na odgovornost za kakršno koli neposredno, dodatno, posebno, posledično, naključno ali posredno škodo v zvezi z blagom ali storitvami, glede katerih so bile informacije objavljene na spletnem portalu, ki vključuje, vendar ni omejena le na odgovornost za kakršno koli dejanje, napako, opustitev, poškodbo, izgubo, nezgodo, zamudo ali nepravilnost, ki je posledica napake, malomarnosti ali drugega ravnanja druge osebe, in so s tem družbe skupine Marles razbremenjene kakršne koli odgovornosti glede navedenega. Določilo tega odstavka pa v ničemer ne omejuje pravic oziroma zahtevkov uporabnikov po predpisih o varstvu potrošnikov. 

Zaupnost uporabniških komunikacij 

Marles bo varoval neposredno posredovane osebne podatke (registriranih) uporabnikov, razen, če veljavni predpisi določajo drugače. Politika družbe Marles Hiše Maribor d.o.o. glede pridobivanja in varstva osebnih podatkov je razvidna iz izjave o zasebnosti podatkov na spletu in zavarovanja zbirk osebnih podatkov v družbi. Za povezane spletne strani lahko veljajo določila o zaupnosti, ki se razlikujejo od določil v teh splošnih pogojih. 

Povezana spletna mesta 

Družbe skupine Marles prepovedujejo predpomnjenje, nepooblaščene hipertekstovne povezave na spletni portal in "framing" katere koli vsebine, dosegljive prek spletnega portala. Družbe skupine Marles si pridržujejo pravico onemogočanja kakršnih koli nepooblaščenih povezav ali okvirjev in izrecno izključuje lastno odgovornost za vsebino, objavljeno na katerih koli drugih povezanih spletnih straneh. Uporabnik dostopa do povezanih spletnih strani na lastno odgovornost.

Za povezane spletne strani lahko veljajo splošni pogoji, določbe o zasebnosti in zaupnosti podatkov, določbe o prenosu osebnih podatkov in druge določbe, ki se razlikujejo od določb, navedenih na tem spletnem portalu. Družba skupine Marles niso odgovorne za takšne določbe in izrecno izključujejo vsakršno lastno odgovornost glede teh določb. 

Brez nasvetov ali ponudb glede vlaganj 

Vsebina tega spletnega portala je namenjena zgolj informiranju uporabnikov in v nobenem primeru ne predstavlja nasveta ali zavezujoče ponudbe, ne glede na to, v kakšnem besedilu ali obliki je predstavljena.

Vsi objavljeni podatki na tem spletnem portalu so zgolj informativne narave, zato jih pred uporabo obvezno preverite pri pooblaščenih prodajalcih družb skupine Marles. 

Informativni izračuni na spletnem portalu 

Izračuni na spletnem portalu so informativni in upoštevajo pogoje in predpostavke, veljavne na dan izračuna. Informativni izračun za družbe skupine Marles ni zavezujoč, natančen izračun pa lahko pridobite v poslovalnicah družb skupine Marles. 

Obvestila za javnost 

Vsa obvestila, informacije in druga gradiva, ki so predstavljena na spletnem portalu, so bila, kolikor je družbam skupine Marles  znano, aktualna in točna ob njihovi objavi. Vendar pa lahko vsaka informacija sčasoma zastari, zato se ne smete zanašati na dolgoročno točnost katerega koli gradiva po datumu objave. Vsi uporabniki morajo pozorno preveriti datum objave gradiva na spletnem portalu. 

Kršenje pogojev uporabe 

Družbe skupine Marles si pridržujejo pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev poslužijo vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega portala z določenega spletnega naslova. Dostop do (z geslom) zaščitenih področij na spletnem portalu in njihova uporaba je dovoljena samo pooblaščenim uporabnikom. Proti nepooblaščenim uporabnikom, ki poskušajo dostopati do teh področij spletnega portala, se lahko sproži sodni pregon. 

Dostop do (z geslom) zaščitenih področij

Dostop do (z geslom) zaščitenih področij na spletnem portalu in njihova uporaba je dovoljena samo pooblaščenim uporabnikom. Proti nepooblaščenim uporabnikom, ki poskušajo dostopati do teh področij spletnega portala, se lahko sproži sodni pregon.

Značilnosti "piškotkov" 

Družbe skupine marles si pridržujejo pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku v obliki "piškotka" ("cookie") ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov. 

Pristojnosti / veljavno pravo 

Uporabniki soglašajo, da za uporabo tega spletnega portala in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije. Za vse morebitne spore, nastale z uporabo tega spletnega portala ali ki bi bili z uporabo tega spletnega portala kakor koli povezani, je pristojno sodišče v Mariboru ob uporabi prava Republike Slovenije. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


Pravila komuniciranja na družbenih omrežjih Marles hiše Maribor d.o.o..

Družbena omrežja so spletna orodja, ki jih ljudje uporabljajo za izmenjavo vsebin, profilov, mnenj, izkušenj, pogledov in samega omrežja, s čimer omogočajo pogovarjanje in spletno interakcijo med skupinami ljudi. V podjetju Marles hiše Maribor d.o.o., se zavedamo, da so družbena omrežja postala pomemben način obveščanja in sporazumevanja s širšo javnostjo. Pomembno nam je, da se z uporabo družbenega omrežja med uporabnike razširjajo vrednote, ki jih zasledujemo tudi v Marles hiše Maribor d.o.o..

Da bi dosegli navedeni cilj, vas v nadaljevanju seznanjamo s pravili komuniciranja na naših družbenih omrežjih ter pozdravljamo vsako delitev naših objav.

1. Splošno
Podjetje Marles hiše Maribor d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš z namenom predstavljanja produktov podjetja, objavljanja novic o dogodkih in projektih družbene odgovornosti, katerih pobudnik in promotor je Marles hiše Maribor d.o.o., ali z njim kapitalsko povezane ali nadrejene družbe, ter z informativnim objavljanjem informacij in obvestil, povezanih s ponudbo Marles hiše Maribor d.o.o.., uporablja naslednja družbena omrežja in upravlja z naslednje strani:

družbeno omrežje Facebook
Marles SI
družbeno omrežje Facebook
@marleshise
družbeno omrežje LinkedIn:
Marles
družbeno omrežje YouTube:
Marles hiše

Marles hiše Maribor d.o.o.. družbena omrežja uporablja izključno kot sredstvo za obveščanje o svojem delu in ne predstavlja nobene podlage za finančno odločitev niti ne predstavlja priporočil oz. investicijskih nasvetov (razen, če je to izrecno navedeno) ter ponudbe za nakup ali sklenitev pogodbe s podjetjem Marles hiše Maribor d.o.o..

Podrobnejše informacije in dokumenti o posameznih produktih Marles hiše Maribor d.o.o., so dostopni na spletni strani www.marles.si/hise. Z uporabo zgoraj navedenih družbenih omrežij oz. s sodelovanjem v komunikaciji na družbenih omrežjih soglašate in se zavezujete, da boste upoštevali pravila, pogoje in opozorila, ki se tičejo uporabe družbenih omrežij.

2. Administracija družbenih omrežij
Za primerno in ustrezno delovanje družbenih omrežij, zagotavljanje nemotenega delovanja ter za primernost objav in komentarjev skrbijo administratorji družbenih omrežij podjetja Marles hiše Maribor d.o.o..
Podjetje Marles hiše Maribor d.o.o.. ne odgovarja za motnje in prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do družbenih omrežij. Podjetje Marles hiše Maribor d.o.o.. prav tako ni odgovorno za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja družbenih omrežij ali drugih motenj oz. iz načina vaše uporabe družbenih omrežij in nespoštovanja teh pravil oz. drugih pravil in postopkov posameznega družbenega omrežja.

Marles hiše Maribor d.o.o.. osebam, mlajšim od 18 let ne dovoljuje sodelovanja na družbenih omrežjih in glede na pravila in pogoje uporabe posameznega družbenega omrežja, upravičeno domneva, da so vsi uporabniki oziroma osebe, ki so všečkale, sledijo oz. na kakršen koli drug način spremljajo družbeno omrežje, starejše od 18 let. Pravila ponudnika družbenega omrežja lahko določijo nižjo starost za sodelovanje.

Če se z navedenimi pogoji ne strinjate oziroma se jih ne nameravate držati, na družbenem omrežju lahko kadarkoli kliknete »Ni mi všeč« oz. na kakršen koli drug način družbenega omrežja ne spremljate več oz. mu ne sledite.


3. Pravila komuniciranja
Na družbenih omrežjih:
kulturno in konstruktivno izražajte mnenja in stališča,
spoštljivo izmenjujte mnenja,
ne razkrivajte osebnih in zaupnih podatkov,
ne razkrivajte podatkov, za katere nimate dovoljenja za objavo oz. podatkov o vašem pogodbenem razmerju z zavarovalnico,
ne uporabljajte logotipov, znakov, znamk in drugih pravic intelektualne lastnine, za katere nimate dovoljenja lastnika,
ne oddajajte sporočil in stvaritev, za katere nimate dovoljenja avtorja,
ne izrabljajte družbenega omrežja za pridobivanje finančnih koristi,
ne rešujte osebnih sporov,
ne objavljajte sporočil z zlonamerno, žaljivo, nespodobno, vulgarno, obrekljivo, sovražno, grozečo, obsceno ali katerokoli vsebino, ki lahko prizadene druge člane družbenega omrežja ali tretje osebe,
ne grozite ali ustrahujete drugih uporabnikov,
ne poročajte o osebnih zadevah nekoga drugega, če za to nimate njegovega predhodnega, izrecnega in pisnega dovoljenja,
ne spodbujajte nestrpnosti, ki temelji na narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini,
ne počnite ničesar, kar bi lahko ogrozilo vašo prisotnost na družbenem omrežju ali sodelovanje v nagradnih igrah oziroma natečajih na družbenem omrežju.

Družbena omrežja niso namenjena razkrivanju osebnih podatkov, niti jih od vas na družbenem omrežju ne zahtevamo. Zavedajte se, da je vaša objava na svetovnem spletu vidna širši javnosti in ste zanjo odgovorni. Vsebina družbenih omrežij, vključno z objavami in komentarji uporabnikov, bo lahko pregledana s strani administratorjev zavarovalnice in je tudi predmet nadzora posameznega družbenega omrežja oz. njegovih pogojev uporabe in razkritij, vključno z njihovo politiko zasebnosti.

Administratorji družbenih omrežij si pridržujejo pravico, da vam kadarkoli, trajno ali začasno, preprečijo dostop do družbenega omrežja in izločijo iz nagradnih iger na družbenih omrežjih. Strinjate se, da imajo administratorji družbenih omrežij pravico odstraniti katerokoli objavo, povezavo ali komentar, če se jim zdi to potrebno. Strinjate se in soglašate tudi, da ne boste škodovali podjetju, družbenim omrežjem in njihovim administratorjem ter tretjim osebam. Administratorji si pridržujejo pravico do presoje primernosti in ustreznosti vsebin. Kot neprimerne ali neustrezne se upoštevajo vsebine, katerih vsebina je omalovažujoča, ponižujoča, nemoralna, diskriminatorna, rasistična, ki bo spodbujala k sovražnosti, nemoralnim ali nezakonitim dejanjem oziroma blatila druge osebe. Administratorji lahko sporne vsebine odstranijo po lastni presoji in brez obrazložitve.

V nagradnih igrah, ki se objavljajo na družbenih omrežjih lahko sodelujejo le osebe, ki na posameznem družbenem omrežju nastopajo s svojim pravim imenom. Osebe s profili z vzdevki ali drugimi podobnimi izrazi bodo iz sodelovanja v nagradnih igrah na družbenih omrežjih izločene, sicer pa je uporaba vzdevkov ali drugih podobnih izrazov tudi proti pravilom posameznih družbenih omrežij, zato bodo te osebe lahko prijavljene upraviteljem posameznega družbenega omrežja.

Administratorji si pridržujejo pravico, da izločijo iz nagradnih iger osebo ali osebe, za katere obstaja sum zlorabe sistema. Takšnim osebam bo dostop do družbenega omrežja onemogočen. Morebitna vprašanja lahko naslovite na naslov info@marles.si.

4. Razkritja in omejitev odgovornosti za družbena omrežja Marles hiše Maribor d.o.o.
Vsebina družbenih omrežij, vključno s komentarji Marles hiše Maribor d.o.o.. in zaposlenih v podjetju Marles hiše Maribor d.o.o.., je informativne narave in namenjena objavljanju novic o dogodkih in projektih družbene odgovornosti, katerih pobudnik in promotor je podjetje ali s podjetjem kapitalsko povezane ali nadrejene družbe, ter z objavljanjem informacij in obvestil, povezanih s ponudbo podjetja Marles hiše Maribor d.o.o..
Podjetje Marles hiše Maribor d.o.o. ni odgovorno in ni odobrilo kakršne koli vsebine, oglasa, nasveta, mnenja, priporočila oz. druge informacije, objavljene na družbenih omrežjih s strani tretje osebe, vključno s strani tretje strani posameznega družbenega omrežja.

Mnenja in komentarji, izraženi s strani oseb, ki so všečkale, sledijo oz. na kakršen koli drug način spremljajo družbeno omrežje, pripadajo osebam, ki so jih objavile in ne predstavljajo mnenj oz. stališč podjetja Marles hiše Maribor d.o.o. oz. njihovih zaposlenih.

Podjetje Marles hiše Maribor d.o.o., glede na navedeno ni odgovorno za škodo in druge posledice, ki bi jih lahko uporabniki družbenih omrežij lahko utrpeli na podlagi predmetnih objav tretjih oseb na družbenih omrežjih. Podjetje Marles hiše Maribor d.o.o. ne odgovarja za ravnanja, ki nasprotujejo pogojem uporabe, politike zasebnosti in varnosti posameznega družbenega omrežja. Poslovanje podjetja Marles hiše Maribor d.o.o.. nadzoruje Agencija za zavarovalni nadzor.

5. Spremembe pravil
Podjetje Marles hiše Maribor d.o.o. si pridržuje pravico, da občasno spremeni ta pravila, pri čemer so za uporabnike družbenih omrežij zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki.

6. Pravice intelektualne lastnine
Vsebina družbenih omrežij, pripravljena s strani podjetja Marles hiše Maribor d.o.o. je zasebna last ter predmet avtorskopravne zaščite in drugih pravic intelektualne lastnine. Vsebine, objavljene na družbenih omrežjih, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene.


Prepovedano je razmnoževanje, spreminjanje ali kakršnokoli drugačno razširjanje vsebin, objavljenih na družbenih omrežjih ali podatkov, vsebovanih v njih, razen v primeru pisnega soglasja podjetja Marles hiše Maribor d.o.o..

Ta pravila začnejo veljati z dnem objave na spletni strani podjetja Marles hiše Maribor d.o.o..

Limbuš, 11. 2. 2022

Marles hiše Maribor d.o.o.
Družbe skupine Marles