Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnih igrah na FB in Instagram Marles SI


PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH NA DRUŽBENIH OMREŽJIH FACEBOOK IN INSTAGRAM MARLES SI (v nadaljevanju: »Pravila«)

1. ČLEN: ORGANIZATOR 
Organizator nagradne igre na družbenih omrežjih FB in IG Marles SI (v nadaljevanju: »nagradna igra«) je Marles hiše Maribor d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš. matična številka: 5294908000 , ID za DDV: SI78307732 (v nadaljevanju: »organizator«).

2. ČLEN: NAMEN NAGRADNE IGRE IN SPLOŠNE DOLOČBE 
Namen nagradne igre je promocija branda in Marles storitev. Nagradne igre niso na noben način povezane, sponzorirane ali podprte s strani podjetij Meta Platforms, Inc. ali Instagram LLC. Vsi podatki in informacije bodo posredovani le izvajalcu oz. organizatorju. 
S sodelovanjem v nagradnih igrah se šteje, da udeleženec v celoti sprejema ta Pravila in splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in z njimi v celoti soglaša.

3. ČLEN: TRAJANJE NAGRADNE IGRE 
Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije. Trajanje je opredeljeno pri objavi posamezne nagradne igre.

4. ČLEN: NAKUP NI POGOJ ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. ČLEN: KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI 
V nagradni igri lahko sodelujejo:
Vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (polnoletne morajo biti že na dan pričetka nagradne igre).
Za sodelovanje v nagradni igri mora biti izpolnjen pogoj za sodelovanje, ki je opredeljen v pripadajoči objavi nagradne igre na Facebook in Instagram strani.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, in pravnih osebah, ki na kakršen koli način sodelujejo pri pripravi nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati člani komisije za žreb. V primeru, da bo izžrebana katera izmed navedenih oseb, se žreb šteje za neveljavnega in nagrada se prenese na rezervnega izžrebanca.

6. ČLEN: KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI 
Način za sodelovanje v nagradni igri je opredeljen v pripadajači objavi nagradne igre na Facebook in Instagram strani.

7. ČLEN: NAGRADNI SKLAD 
Nagradni sklad sestavljajo nagrade, ki so jasno opredeljene pri posamezni nagradni igri. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti ali jo prenesti na tretjo osebo. 
Od vrednosti nagrade, ki presega 42,00 EUR, bo organizator plačal akontacijo dohodnine za vse izžrebance. Izžrebanec ne more zahtevati nagrade v višjih zneskih. Nagrade ni možno zamenjati za gotovino. Nagrada ni prenosljiva.

8. ČLEN: POTEK NAGRADNE IGRE IN NAGRADNI ŽREB 
Po zaključku nagradne igre se žrebanje opravi računalniško in ne bo javno. Pri žrebanju bo sodelovala 3 (tri) članska komisija iz marketinške agencije, ki zastopa podjetje.

9. ČLEN: RAZGLASITEV IZŽREBANCEV IN PREVZEM NAGRAD 
V roku 48 ur po žrebu bo organizator stopil v stik z izžrebancem prek e-pošte, telefona ali socialnih omrežij FB in IG ter ga prosil za pisno soglasje za potrditev sodelovanja v nagradni igri in prevzem nagrade. Srečni nagrajenci bodo objavljeni tudi pod samo objavo na družbenih omrežjih.
Nagrada se ne podeli:
če izžrebanec v roku 2 dni od obvestila o žrebu organizatorju ne sporoči točnih in popolnih podatkov;
če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev, določenih v 5. členu teh Pravil;
če izžrebanec pisno izjavi voljo, da se nagradi odpoveduje.
V primeru, da bo izžrebana mladoletna oseba, bo organizator izžrebal drugega prejemnika nagrade.
Prejemnik nagrade je oseba, ki je na pismu oddala svoje podatke, čeprav je mogoče,
da je pismo pisala druga oseba. Če izžrebanec nagrade ne prevzame, bo ostala nagrada nepodeljena.
Izžrebanec bo nagrado prevzel na način, ki ga določi organizator nagradne igre.
Organizator ne odgovarja, če izžrebanec ne more prevzeti ali koristiti nagrade zaradi okoliščin, ki niso odvisne od organizatorja.

10. ČLEN: DAVČNE OBVEZNOSTI 
Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Če vrednost nagrade v tej nagradni igri presega zakonsko mejo 42,00 EUR, bo organizator odvedel in plačal akontacijo dohodnine za izžrebance.

11. ČLEN: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNE IGRE 
Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti (višja sila).
Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni preko story objave na FB in IG družbenih omrežjih Marles SI. S trenutkom objave prekinitve nagradne igre na se šteje, da so bili o tem obveščeni vsi sodelujoči.

12. ČLEN: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
Z vstopom v nagradno igro sodelujoči dovoljuje, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane podatke v nagradni igri obdeluje v skladu z veljavnim slovenskim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke tudi za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta. Podatke o udeležencih lahko upravljavec obdeluje za čas trajanja nagradne igre, podatke o izžrebancih lahko hrani še 3 let od podelitve nagrade. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno; če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te nagradne igre, ne želi posredovati upravljavcu, ne bo mogel sodelovati v nagradni igri. 
 
Organizator bo osebne podatke sodelujočih, ki so sodelovali z nakupom, pridobil na podlagi pisnega soglasja izžrebanca ter jih bo uporabil samo za potrebe pošiljanja nagrade, odvajanja akontacije dohodnine.

13. ČLEN: ODGOVORNOST ZA MOREBITNO ŠKODO ALI STROŠKE 
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica te nagradne igre oz. prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ni odgovoren za kakršne koli okvare omrežja, komunikacije, nepopolno delovanje elektronske pošte sodelujočega ali za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. 

Organizator ni odgovoren za stroške nastale za sodelovanje v nagradni igri ali za prevzem nagrade (stroški prevoza, stroški dostopa do interneta, stroški telefona ali drugi morebitni stroški).

14. ČLEN: SPORI IN PRITOŽBE 
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Morebitne spore rešuje pristojno sodišče v Mariboru.

15. ČLEN: KONČNE DOLOČBE 
Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, s tem izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in z njimi soglaša. Pravila bodo dostopna s povezavo, ki jo organizator deli na svojem FB in IG profilu. Veljati pa začnejo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh Pravil. Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjena Pravila objavil na spletni strani Marles hiše.

Marles hiše Maribor d.o.o.,
Maribor, april 2023