8. 12. 2019

Nakup zemljišča - na kaj morate biti pozorni?

Ko razmišljate o vašem sanjskem domu, je potrebno razmišljati tudi o ustreznem zemljišču. Vsake hiše namreč ne moremo postaviti na vsakem zemljišču oz. lokaciji. Izbrana arhitekturna rešitev mora biti v skladu z arhitekturnimi posebnostmi kraja in urbanističnimi merili.

Je izbrano zemljišče primerno za vaš sanjski dom?

Marlesovi strokovnjaki vam lahko pomagajo tudi pri izbiri pravega zemljišča. Na vašo željo lahko skupaj z izbranim arhitektom opravimo ogled zemljišča, pregledamo lokacijsko informacijo ter vam svetujemo o primernosti določenega zemljišča za izvedbo gradnje določene montažne hiše.

Pred nakupom zemljišča morate biti pozorni na številne dejavnike, ki lahko pomembno vplivajo na ustreznost zemljišča. Preveriti velja:
- Zazidljivost parcele
- Prisotnost različnih komunalnih priključkov
- Ustrezen dostop do parcele 

Na podlagi vseh dejstev o zemljišču in izbiri tipa montažne hiše je odločitev o primernosti zemljiške parcele lažja, možnost nepredvidenih težav pa zanemarljiva. 

Pred nakupom zato torej velja preveriti Lokacijsko informacijo in Občinski prostorski načrt (OPN), ki pomembno vplivata na možnosti gradnje vaše sanjske hiše in pridobitev pripadajočih dovoljenj. 

Lokacijska informacija

Podatke glede zazidljivosti zemljišča ter različnih omejitvah in možnostih gradnje na območju boste našli v lokacijski informaciji.

Kje jo dobim? Lokacijsko informacijo lahko pridobite z oddajo vloge na občini (oddelek za okolje in prostor), v kateri se zemljišče nahaja. Lahko pa vam jo pred nakupom v vednost preda prodajalec zemljišča.

Kaj vsebuje? V lokacijski informaciji je zapisano, ali je parcela zazidljiva ter kakšen objekt in pod kakšnimi pogoji lahko zgradimo na izbrani parceli. Zapisane so tudi različne omejitve, varstvena območja, pogoji dostopa, vrste dopustnih gradenj, maksimalna dovoljena pozidanost, etažnost, naklon strešine, spremembe in dopolnitve oziroma priprave novih prostorskih aktov na območju nepremičnine itd. 

Občinski prostorski načrt (OPN)

Občinski prostorski načrt (OPN) je akt, s katerim je podrobneje načrtovana prostorska ureditev občine in predstavlja podlago za izdajo predodločb in gradbenih dovoljenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Določa tudi pogoje za druge posege v prostor, razen na območjih, kjer je z OPN predvidena izdelava. 

Lastništvo zemljišča

Informacije o lastništvu zemljišča so izjemnega pomena. Pomembno je preveriti, ali je prodajalec zemljišča dejansko vpisan v zemljiško knjigo kot lastnik zemljišča in ali na nepremičnini morebiti obstajajo kakšna bremena, kot na primer hipoteka, služnostna in/ali predkupna pravica. 

Priporočamo, da stanje v zemljiški knjigi preverite večkrat, tako pri sestavljanju in podpisovanju pogodbe kot pred plačilom. Pri nakupu zemljišča mora biti podpis prodajalca notarsko overjen.

Komunalna opremljenost zemljišča

Ob nakupu zemljišča se pozanimajte, kateri priključki in vodi so vam na zemljišču na voljo in kje se nanje lahko priključite.

Komunalni prispevek

Pred izdajo gradbenega dovoljenja morate kot investitor plačati še komunalni prispevek, ki predstavlja plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme. Sredstva, ki jih občina na tak način zbere, se lahko porabijo samo za namen gradnje komunalne opreme (vodovodnega, kanalizacijskega, elektroenergetskega omrežja, cest itd.), skladne z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.

Višina komunalnega prispevka se od občine do občine razlikuje. Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka sicer natančno določa merila za odmero (glede na površino stavbnega zemljišča, neto tlorisno površino objekta, opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo, namembnost objekta in izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo), vendar se kljub točno določenim merilom načini obračunavanja komunalnega prispevka med občinami razlikujejo. 

Makrolokacija in mikrolokacija

Pri izbiri zemljišča in lokacije je pomembno upoštevati tudi mikro in makrolokacijo, ki opisujeta elemente, ki lahko pomembno vplivajo na kakovost vašega bivanja.

Makrolokacija zajema bližino šol in vrtcev, zdravstvenih ustanov in drugih javnih uradov, mesta, nakupovalnih središč, delovnih mest. Mikrolokacija pa se povezuje z možnostjo umestitve objekta na zemljišče, kako izkoristiti poglede, kakšen je energetski potencial parcele, osončenost idr.