Splošni pogoji

Nahajate se na spletnem portalu skupine Marles (v nadaljevanju: spletni portal). Vaš dostop do tega spletnega portala in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Z vstopom na spletni portal potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate, ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Skupina Marles si pridržuje pravico, da brez obvestila spremeni ali dopolni te splošne pogoje. Zato vam priporočamo, da se redno seznanjate z morebitnimi spremembami in dopolnitvami teh splošnih pogojev, ki bodo objavljene na tem spletnem portalu. Za vse osebe, ki vstopijo na spletni portal, se uporablja izraz uporabnik.

Izjava o sprejemljivosti

Družbe skupine Marles kljub svojemu prizadevanju za korekten odnos do strank ne prevzemajo odgovornosti za morebitne napake (do katerih lahko pride zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali iz drugih razlogov) v vsebini, pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov. Ti so zgolj informativne narave, zato jih pred uporabo obvezno preverite pri delavcih družb skupine Marles. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja ali povzročitve neuporabnosti (trajne ali začasne) podatkov na spletnem portalu, kot tudi vsak poskus, da bi mimo spletnega portala nepooblaščeno dostopali do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema skupine Marles.

Avtorske pravice / blagovne znamke

Ta spletni portal je intelektualna lastnina družb skupine Marles. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem portalu (v nadaljevanju: vsebina), so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati katere koli vsebine, ki je dostopna na spletnem portalu ali prek njega, za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem portalu, so ali last družb skupine Marles ali objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik, brez pisnega dovoljenja lastnika, je prepovedana. Vsaka nepooblaščena uporaba teh slik predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (v nadaljevanju: zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem portalu, so last Marles d.d. ali povezanih družb ali tretjih oseb in so mednarodno zaščiteni. Uporabniki ne smejo uporabljati nobenega od teh zaščitnih znakov za kateri koli namen brez pisnega dovoljenja družbe Marles d.d. ali povezanih družb ali tiste tretje osebe, ki je lastnik zaščitnih znakov. Registrirane storitvene znamke Marles so: Marles v sliki in besedi.

Hipertekstovne povezave

Ta spletni portal lahko omogoča povezavo z drugimi spletnimi stranmi, tako da uporabniku omogoči, da zapusti ta spletni portal in si ogleda material v lasti tretje osebe ali da material v lasti tretje osebe prenese na ta spletni portal s pomočjo "obratnih" hipertekstovnih povezav (v nadaljevanju: povezane spletne strani). Družbe skupine marles niso upravičene spreminjati, posodabljati ali preverjati vsebine na povezanih spletnih straneh. Dejstvo, družbe skupine  Marles nudijo povezavo z določeno spletno stranjo ne vključuje nujno odobritve, pooblastitve, pokroviteljstva ali povezave v zvezi s to stranjo, njenimi lastniki ali ponudniki. Uporaba informacij s spleta in zanašanje na te informacije prinašajo določena tveganja, zato vas pozivamo, da se s temi tveganji dobro seznanite, preden se zanesete na tovrstne informacije iz povezanih strani, jih uporabite ali pridobivate.

Brez jamstev

Vsebina na tem spletnem portalu je zgolj informativne narave. Družbe skupine Marles ne prevzemajo nobene odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih vzrokov. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem portalu ali povezanih spletnih straneh lahko vsebujejo netočnosti ali tipografske napake. Družbe skupine Marles izrecno izključujejo lastno odgovornost za tovrstne netočnosti ali napake. Vse vsebine na tem spletnem portalu so podvržene spremembam in lahko kadar koli postanejo netočne ali napačne. Družbe skupine Marles ne jamčijo in ne zagotavljajo, da je vsebina spletnega portala popolna ali posodobljena. Družbe skupine Marles niso zavezane posodabljati katere koli vsebine spletnega portala in lahko vsebino spletnega portala spremenijo kadar koli brez predhodnega obvestila, prav tako lahko kadar koli izboljšajo ali spremenijo spletni portal.
Družbe skupine Marles niso odgovorne za:
- točnost ali zanesljivost katerega koli mnenja, nasveta ali izjave, ki jo na spletnem portalu objavi tretja oseba,
- katero koli vsebino, objavljeno na povezanih spletnih straneh in
- lastnosti ali zanesljivost katerega koli proizvoda ali storitve, ki je pridobljena na povezanih spletnih straneh.

Družbe skupine Marles ne odgovarjajo za obliko in vsebino podatkov, ki so posredovani s pomočjo hipertekstovnih povezav na druge informacijske strežnike.

Omejitev odgovornosti za uporabo spletnega portala in povezanih spletnih strani

Družbe skupine Marles, kateri koli njihov uslužbenec, direktor, zaposleni ali zastopnik niso odgovorni za katero koli sedanjo ali bodočo, neposredno ali posredno škodo, (ki vključuje tudi izgubljeni dobiček, stroške za izvedbo nadomestne storitve ali izgubljene priložnosti), ki izhaja iz ali je povezana z uporabo spletnega portala ali povezanih spletnih strani ali nezmožnostjo uporabe spletnega portala ali povezanih spletnih strani. Navedena omejitev odgovornosti velja tudi v primeru, če so bile družbe skupine Marles seznanjene z možnostjo nastanka tovrstne škode. Ta omejitev odgovornosti vključuje, vendar ni omejena le na prenos katerih koli virusov, ki lahko okužijo uporabnikovo opremo, okvaro na mehanski ali elektronski opremi, komunikacijskih linijah, telefonu ali druge težave z vzpostavljanjem komunikacije (na primer: ne morete se povezati s svojim ponudnikom spletnih storitev), nepooblaščen dostop, krajo, napake operaterja, stavke ali druge probleme v zvezi z delom ali katero koli višjo silo. Družbe skupine Marles ne jamčijo za stalen, neprekinjen ali varen dostop do spletnega portala.

Družbe skupine Marles v nobenem primeru niso odgovorne za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi tega, ker se je uporabnik zanesel bodisi na informacije (ne glede na to ali pravilne ali napačne), objavljene na spletnem portalu ali povezanih spletnih straneh, bodisi na kateri koli produkt ali storitev, ki jih je pridobil na povezanih spletnih straneh. Uporabnik je odgovoren za preverjanje točnosti, popolnosti ali uporabnosti vsakršnega mnenja, nasveta ali druge vsebine, ki je na voljo na spletnem portalu ali dostopno na povezanih spletnih straneh. Prosimo, da se glede ocene katerega koli mnenja, nasveta, produkta, proizvoda, storitve ali druge vsebine posvetujete z ustreznimi strokovnjaki, ter da vse podatke in informacije, objavljene na tem spletnem portalu ali na povezanih spletnih straneh, pred uporabo nujno preverite pri uslužbencih skupine Marles ali pri drugih ustreznih strokovnjakih.

Omejitev odgovornosti za informacije o storitvah drugih oseb, objavljenih na spletnem portalu

V primerih paketnih storitev, pri katerih so storitve skupine Marles dopolnjenje s storitvami drugih gospodarskih družb oziroma drugih oseb (v nadaljevanju: drugih oseb), družbe skupine Marles na spletnem portalu omogočajo drugim osebam objavo podatkov (in dostop do povezanih spletnih strani drugih oseb), namenjenih zgolj informiranju uporabnikov in v nobenem primeru ne predstavljajo nasveta ali ponudbe. Ker so vsi tako objavljeni podatki zgolj informativne narave, jih pred uporabo obvezno preverite pri delavcih družb skupine Marles oziroma pri delavcih drugih oseb, če se informacije nanašajo na njihovo storitev.

Vsi zahtevki glede kakršne koli napake ali kršitve, ki nastanejo v zvezi s storitvami drugih oseb, glede katerih so bile objavljene informacije na spletnem portalu, se uveljavljajo izključno proti tej drugi osebi. Družbe skupine Marles  izključujejo kakršno koli lastno odgovornost, ki vključuje, vendar ni omejena le na odgovornost za kakršno koli neposredno, dodatno, posebno, posledično, naključno ali posredno škodo v zvezi z blagom ali storitvami, glede katerih so bile informacije objavljene na spletnem portalu, ki vključuje, vendar ni omejena le na odgovornost za kakršno koli dejanje, napako, opustitev, poškodbo, izgubo, nezgodo, zamudo ali nepravilnost, ki je posledica napake, malomarnosti ali drugega ravnanja druge osebe, in so s tem družbe skupine Marles razbremenjene kakršne koli odgovornosti glede navedenega. Vendar pa določilo tega odstavka v ničemer ne omejuje pravic oziroma zahtevkov uporabnikov po predpisih o varstvu potrošnikov.

Zaupnost uporabniških komunikacij

Družbe skupine Marles bodo varovale osebne podatke (registriranih) uporabnikov, posredovane neposredno družbam skupine Marles, razen če je v zakonu določeno drugače. Politika družb skupine Marles glede pridobivanja in varstva osebnih podatkov je razvidna iz izjave o zasebnosti podatkov na spletu in zavarovanja zbirk osebnih podatkov v družbah skupine Marles. Za povezane spletne strani lahko veljajo določila o zaupnosti, ki se razlikujejo od določil v teh splošnih pogojih.

Povezana spletna mesta

Družbe skupine Marles prepovedujejo predpomnjenje, nepooblaščene hipertekstovne povezave na spletni portal in "framing" katere koli vsebine, dosegljive prek spletnega portala. Družbe skupine Marles si pridržujejo pravico onemogočanja kakršnih koli nepooblaščenih povezav ali okvirjev in izrecno izključuje lastno odgovornost za vsebino, objavljeno na katerih koli drugih povezanih spletnih straneh. Uporabnik dostopa do povezanih spletnih strani na lastno odgovornost.

Za povezane spletne strani lahko veljajo splošni pogoji, določbe o zasebnosti in zaupnosti podatkov, določbe o prenosu osebnih podatkov in druge določbe, ki se razlikujejo od določb, navedenih na tem spletnem portalu. Družba skupine Marles niso odgovorne za takšne določbe in izrecno izključujejo vsakršno lastno odgovornost glede teh določb.

Brez nasvetov ali ponudb glede vlaganj

Vsebina tega spletnega portala je namenjena zgolj informiranju uporabnikov in v nobenem primeru ne predstavlja nasveta ali zavezujoče ponudbe, ne glede na to, v kakšnem besedilu ali obliki je predstavljena.

Vsi objavljeni podatki na tem spletnem portalu so zgolj informativne narave, zato jih pred uporabo obvezno preverite pri pooblaščenih prodajalcih družb skupine Marles.

Informativni izračuni na spletnem portalu

Izračuni na spletnem portalu so informativni in upoštevajo pogoje in predpostavke, veljavne na dan izračuna. Informativni izračun za družbe skupine Marles ni zavezujoč, natančen izračun pa lahko pridobite v poslovalnicah družb skupine Marles.

Informacije, ki zadevajo prihodnost

Nekatere informacije na tem spletnem portalu vsebujejo izjave, ki zadevajo prihodnost in vključujejo določeno mero tveganja in negotovosti, zato so veljavne samo na dan nastanka. Izjave glede prihodnosti prepoznamo po tem, da vključujejo besede "verjeti", "pričakovati", "predvidevati", "optimistično", "nameravati", "načrtovati", "bo/bodo" ali podobne izraze. Uporabniki naj se na te izjave ne zanašajo, saj veljajo samo na dan nastanka.

Obvestila za javnost

Vsa obvestila za javnost in druga gradiva, ki so na spletnem portalu predstavljena, so bila, kolikor je družbam skupine Marles  znano, aktualna in točna ob njihovi objavi. Vendar pa lahko takšna informacija sčasoma zastari, zato se ne smete zanašati na dolgoročno točnost katerega koli gradiva po datumu objave. Vsi uporabniki morajo pozorno preveriti datum objave gradiva na spletnem portalu. Spremembe pogojev uporabe Družbe skupine Marles si pridržujejo pravico, da kadar koli spremenijo ali dopolnijo te splošne pogoje. Z vstopom na spletni portal potrjujete, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinjate.

Kršenje pogojev uporabe

Družbe skupine Marles si pridržujejo pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev poslužijo vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega portala z določenega spletnega naslova. Dostop do (z geslom) zaščitenih področij Dostop do (z geslom) zaščitenih področij na spletnem portalu in njihova uporaba je dovoljena samo pooblaščenim uporabnikom. Proti nepooblaščenim uporabnikom, ki poskušajo dostopati do teh področij spletnega portala, se lahko sproži sodni pregon.

Dostop do (z geslom) zaščitenih področij

Dostop do (z geslom) zaščitenih področij na spletnem portalu in njihova uporaba je dovoljena samo pooblaščenim uporabnikom. Proti nepooblaščenim uporabnikom, ki poskušajo dostopati do teh področij spletnega portala, se lahko sproži sodni pregon.

Značilnosti "piškotkov"

Družbe skupine marles si pridržujejo pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku v obliki "piškotka" ("cookie") ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov. Izjava družb Skupine Marles o zasebnosti podatkov na spletu vsebuje dodatne informacije o uporabi "piškotkov" s strani navedenih družb, kot tudi o postopkih za njihovo onemogočanje.

Pristojnosti / veljavno pravo

Uporabniki soglašajo, da za uporabo tega spletnega portala in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije. Za vse morebitne spore, nastale z uporabo tega spletnega portala ali ki bi bili z uporabo tega spletnega portala kakor koli povezani, je pristojno sodišče v Mariboru ob uporabi prava Republike Slovenije.


Izjava o zasebnosti

V tej Izjavi o zasebnosti podatkov na spletu je opredeljena politika družb skupine Marles glede zbiranja, uporabe in varovanja podatkov o registriranih uporabnikih na tem spletnem portalu.

Kakšne podatke zbiramo in kako jih uporabljamo

Sledenje aktivnostim na spletnem portalu Ko brskate po tem spletnem portalu in niste prijavljeni za nobeno spletno storitev, brskate anonimno. Medtem ko brskate, vaših osebnih podatkov - kot so na primer ime in priimek, naslov, telefonska številka ali naslov e-pošte - ne zbiramo.

Vendar pa sledimo, kako naš spletni portal uporabljajo tako anonimni uporabniki kot registrirani uporabniki. Eden od načinov sledenja, ki ga uporabljamo in je splošno znano pod imenom "piškotek" ("cookie"), je kratek tekstovni niz, ki ga pošljemo na vaš brskalnik. Piškotki zbirajo informacije, vključno s podatki o strežniku, s katerim je vaš računalnik povezan, tipu vašega brskalnika (npr. Internet Explorer, Firefox, Chrome...) ter podatke o tem, ali ste se na pasični ali drugačen oglas Marlesa odzvali prek drugega in katerega spletnega mesta ali povezave iz e-pošte ali RSS vsebine. Piškotek ne more pridobiti nobenih podatkov z vašega diska, prenašati računalniških virusov ali zabeležiti naslova vaše e-pošte ali katerih koli drugih osebnih podatkov.

Drugi način sledenja aktivnostim na spletnem portalu vključuje uporabo transparentne grafike tipa "Clear GIF",  "Web Bug" ali "Web Beacon". Te slike štejejo število uporabnikov, ki obiščejo spletni portal prek posameznih pasičnih ali drugačnih oglasov izven spletnega portala ali prek povezav iz e-pošte.

Podatki, ki jih zberemo ob registraciji

Ko postanete registrirani uporabnik tega spletnega portala, nam obvezno posredujete svoje osebne podatke:
- ime
- priimek
- naslov e-pošte (ki predstavlja uporabniško ime)

Neobvezno nam lahko posredujete tudi naslednje podatke:
- datum rojstva
- spol
- število družinskih članov
- izobrazbo
- osebni prihodek
- poklic
- uporabo e-bančništva


V primeru, da želite dostopati do (z geslom) zaščitenih delov spletnega portala, namenjenih pravnim osebam in zasebnikom, nam obvezno posredujete podatke vaše organizacije:
- davčno številko pravne osebe ali zasebnika. Neobvezno nam lahko posredujete tudi naslednje podatke:
- vrsto organizacije,
- število zaposlenih,
- letni prihodek,
- pretežno območje poslovanja. Podatki, ki jih zberemo po registraciji Potem ko ste že prijavljeni za uporabo določene spletne storitve, Marles zbira podatke o:
- vaši uporabi spletnega portala,
- vaši uporabi spletne storitve Marlesa, za katero ste se prijavili.


Podatki, ki jih zberemo ob izpolnitvi obrazcev na spletnem portalu

S potrditvijo vnešenih podatkov v izbrane obrazce dovoljujete, da družbe skupine Marles v izbranih obrazcih navedene podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za sledeče namene: statistične obdelave, segmentacijo strank, obdelave preteklega obnašanja na spletnem portalu in nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje strank o morebitnih napakah pri storitvah, pošiljanje ponudb, promocijskih gradiv, voščilnic, revij in časopisov, nagradnih natečajev, nagradnih razpisov v reklamne namene in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje.

Podatke iz izbranih obrazcev lahko družbe skupine Marles  obdelujejo do pisnega preklica privolitve odgovorne osebe, ki je izbrane obrazce potrdila. Pisni preklic privolitve lahko odgovorna oseba posreduje družbam skupine Marles po internetni poti ali neposredno po pošti na njihov naslov. Ne glede na preklic bodo družbe skupine Marles omenjene podatke še naprej uporabljale, vendar le za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.

Kako uporabljamo osebne podatke

Ko postanete registrirani uporabnik spletnega portala, te podatke uporabimo pri posredovanju storitev, za katere ste se prijavili. Skupaj z vašimi podatki, ki jih imamo zato, ker ste registrirani uporabnik spletnega portala, javno dostopnimi informacijami ter preferencami, ki ste jih sami navedli, te podatke uporabljamo za prilagajanje spletnih možnosti vašim željam ter za to, da vam lahko ponudimo boljše spletne in nespletne ponudbe in posodobitve. Uporabnik tako dovoljuje, da njegove osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja tudi za sledeče namene: statistične obdelave, segmentacijo strank, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, promocijskih gradiv, voščilnic, revij in časopisov, nagradnih natečajev, nagradnih razpisov v reklamne namene in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje. Družbe skupine marles lahko obdelujejo osebne podatke za namene, določene v tem odstavku, do pisnega preklica uporabnika.

Kako uporabljamo vaš naslov e-pošte

Vaš naslov e-pošte lahko uporabimo za to, da vam pošljemo naslednje vrste elektronskih obvestil:
- občasna sporočila o naših storitvah ter prodajne ponudbe družb skupine Marles,
- redne elektronske novice o storitvah družb skupine Marles, na katere ste prijavljeni,
- ugodne ponudbe naših poslovnih partnerjev, ki vam jih pošljemo v njihovem imenu,
- druga obvestila, za katera ste se sami prijavili. Kadar koli se lahko odločite, da ne želite prejemati ponudb in / ali drugih obvestil družb skupine Marles po elektronski pošti.


Da bi naše ponudbe prek elektronske pošte oblikovali čimbolj po vašem okusu, lahko uporabimo podatke, ki ste nam jih posredovali med prvo transakcijo z nami, v anketah in podatke, ki jih imamo zato, ker ste registrirani uporabnik spletnega portala - kot so npr. življenjski slog - ter informacije iz zunanjih virov, kot so npr. podatki Statističnega urada Republike Slovenije.

Nastavitev preferenc za "piškotke" ("cookies")

Vaš spletni brskalnik lahko nastavite tako, da vas obvesti, kadar se na brskalnik namesti "piškotek". Vaš brskalnik lahko nastavite tudi tako, da zavrne ali sprejme vse "piškotke". Ti programi so nujni za upravljanje spletnega portala in zaradi varnosti.

Oglasi, povezani s tem spletnim portalom

Družbe skupine Marles najemajo druga podjetja, da njene pasične ali drugačne oglase postavijo na druga spletna mesta ter pri tem izvajajo dejavnosti sledenja in poročanja (oglaševalski strežniki tretjih strank). Pri opravljanju svojega dela ta podjetja ne zbirajo osebnih podatkov za Marles in povezane družbe, tudi Marles in povezane družbe jim ne posredujejo nobenih osebnih podatkov. Za oglaševalske strežnike tretjih strank veljajo njihove lastne politike na področju zasebnosti podatkov.

Odjava

Če ne želite več prejemati ponudb ali drugih obvestil po elektronski pošti, izberite opcijo odjava in vpišite svoj elektronski naslov.

Varstvo podatkov

Varnostne značilnosti spletnega portala Pri družbah skupine Marles se zavedamo, kako pomembna je varnost, zato smo izvedli številne ukrepe za izboljšanje varstva osebnih ali zaupnih podatkov, ki jih navedene družbe prejemajo ali pošiljajo prek spleta. Najprej se vzpostavi varna povezava s pomočjo tehnologije "Secure Socket Layer (SSL)". To se zgodi vsakokrat, ko posredujete ali dostopate do osebnih ali zaupnih podatkov v enem od naših varnih spletnih področij . Tehnologija SSL vzpostavi zasebno komunikacijo, ki jo lahko razumeta le komunikacijski sistem na vašem računalniku in komunikacijski sistem Marles in povezanih družb. Tehnologija SSL kodira podatke, poslane prek spleta med sistemom na vašem računalniku in sistemom Marles in povezanih družb, s čimer zagotavlja, da preneseni podatki ostanejo zakriti. Uporaba SSL zahteva dve komponenti: brskalnik s SSL opcijo, in spletni strežnik, ki izvaja izmenjavo ključev in na ta način vzpostavi varno povezavo na sisteme spletnega strežnika Marlesa.

Tehnološke zahteve za uporabo tehnologije SSL

1.Ustrezen brskalnik Potrebujete brskalnik z opcijo SSL. Takšna brskalnika sta npr. Firefox in Microsoft Internet Explorer od različice 2.0 naprej. Vedite, da nekatere starejše verzije brskalnikov ne podpirajo SSL povezav. Če nimate brskalnika z opcijo SSL, si lahko brskalnik SSL naložite na svoj računalnik iz svetovnega spleta. Da bi lahko varno dostopali do svojih osebnih ali zaupnih podatkov prek spleta, vam priporočamo, da uporabljate najnovejše verzije brskalnikov, ki so na voljo. 2.Ustrezen ponudnik spletnih storitev Skoraj vsi ponudniki spletnih storitev (Internet Service Providers - ISP) avtomatično omogočajo zgoraj opisano varno povezavo SSL. Če za dostop do spleta uporabljate interno povezavo v vašem podjetju in ugotovite, da ne morete odpreti varnih strani Marles in povezanih družb z zgoraj opisanim brskalnikom SSL, je to lahko zato, ker vaše podjetje dostop blokira s pomočjo "požarnega zidu". O vseh dodatnih podrobnostih glede vašega dostopa do spleta se, prosimo, pogovorite s sistemskim administratorjem za dostop do spleta v vašem podjetju.

Uporabniško ime in geslo

Določena področja na spletnem portalu zahtevajo uporabo uporabniškega imena (vaš naslov e-pošte) in gesla kot varnostni ukrep, ki pripomore k zaščiti zaupnih podatkov. Na ta način Marles in povezane družbe preverjajo vašo identiteto in vam tako omogočijo dostop do vaših podatkov in (z geslom) zaščitenih delov spletnega portala ter preprečijo nepooblaščen dostop. Vedeti morate, da programska oprema brskalnika pogosto "predpomni" stran, kadar si jo ogledujete, kar pomeni, da se nekatere strani shranijo v začasni spomin vašega računalnika. Zato se lahko zgodi, da vam takrat, ko kliknete na gumb "Nazaj" pokaže shranjeno verzijo strani, ki ste jo prej gledali. Predpomnjenje nikakor ne vpliva na varnost vašega zaupnega uporabniškega imena ali gesla. Če za dostop do svojih podatkov in (z geslom) zaščitenih delov spletnega portala uporabite računalnik na javnem mestu, pred odhodom zaprite brskalnik, s čimer zmanjšate možnost, da bi kdor koli drug imel vpogled v vaše zaupne podatke in (z geslom) zaščitene dele spletnega portala.

Povezovanje z drugimi spletnimi mesti

Vedeti morate, da druga spletna mesta, s katerimi se povežete prek spletnega portala ali elektronske pošte Marles in povezanih družb (povezane spletne strani), lahko vsebujejo določila o zasebnosti podatkov, ki se razlikujejo od določil te Izjave o zasebnosti podatkov na spletu. Da bi zaščitili vašo zasebnost, vam priporočamo, da si ogledate izjave o zaupnosti na drugih spletnih mestih, ki jih obiščete.

Načela glede zasebnosti podatkov o uporabnikih

Zbiramo samo tiste podatke o uporabnikih, ki jih potrebujemo, uporabnikom pa pojasnimo, kako jih uporabljamo Pri zbiranju podatkov o uporabnikih se omejimo na tiste, ki jih potrebujemo za prilagajanje spletnega portala, opravljanje storitev za (prijavljene) uporabnike, ponujanje novih storitev in delovanje v skladu s zakonskimi zahtevami in predpisi. Svojim uporabnikom tudi pojasnimo splošno uporabo podatkov, ki jih zbiramo o njih, ter na njihovo zahtevo ponudimo tudi dodatna pojasnila.

Uporabniki lahko izberejo, kako se bodo podatki o njih uporabljali

Ta spletni portal registriranim uporabnikom nudi možnost, da izberejo "zavrnitev", kadar se odločajo o tem, ali naj se njihovi podatki uporabijo za oblikovanje prodajnih ponudb. Med te tržne izbire sodijo ponudbe družb skupine Marles za storitve ter ponudbe naših poslovnih partnerjev. Seveda pa še vedno lahko prejemajo univerzalne ponudbe in obvestila, na katera so se prijavili.

Zagotavljamo kakovost podatkov

Uporabljamo napredno tehnologijo, dokumentirane postopke in prakse internega spremljanja, s čimer zagotavljamo, da so podatki o uporabnikih obdelani hitro, natančno in v celoti.

Uporabljamo smotrno varnostno zaščito podatkov

Dostop do sistemov s podatki o registriranih uporabnikih dovoljujemo le tistim, ki jih izrecno rabijo za opravljanje svojih delovnih nalog in izpolnjevanje svojih dolžnosti na področju servisiranja registriranih uporabnikov. Uporabljamo tako oblikovane zaščite, da varujejo zaupnost in varnost podatkov o registriranih uporabnikih.

Omejujemo razkrivanje podatkov o registriranih uporabnikih

Osebne (in druge) podatke o registriranih uporabnikih razkrijemo samo na podlagi dovoljenja tistega uporabnika, na katerega se podatki nanašajo, ali če tako določa zakon.

Ta načela glede zasebnosti podatkov veljajo tudi za naše poslovne odnose

Svoje poslovne partnerje spodbujamo, da ustrezno poskrbijo za podatke o svojih strankah, tako da sprejmejo stalne in učinkovite politike in prakse na področju zasebnosti podatkov, vključno z izbiro "zavrnitve" pri prodajnih ponudbah za stranke. Poleg tega aktivno sodelujemo v poslovnih združenjih, kjer se zavzemamo za razvoj celovitih politik in izvedbenih strategij na področju zasebnosti podatkov.


Zavarovanje zbirk osebnih podatkov

Družbe skupine Marles lahko obdelujejo osebne podatke oseb, s katerimi je v pogodbenem razmerju, če gre za osebne podatke, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, ali če imajo za obdelovanje osebnih podatkov pisno privolitev posameznika.

Zavarovanje prostorov

Prostori, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, so varovani z organizacijskimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do osebnih podatkov.

Komunikacijske mreže

Osebne podatke je dovoljeno prenašati z informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi sredstvi le ob izvajanju postopkov in ukrepov, ki nepooblaščenim osebam preprečujejo prilaščanje ali uničenje osebnih podatkov ter neupravičeno seznanjanje z njihovo vsebino.

Zunanji uporabniki podatkov

Družbe skupine Marles smejo posredovati zbirke osebnih podatkov zunanjim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Zunanji uporabniki lahko uporabljajo pridobljene podatke samo za namene, določene z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih ne smejo posredovati drugim uporabnikom.

Družbe skupine Marles lahko posredujejo osebne podatke osebi, ki ni uporabnik osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov, samo, če ta namerava uporabljati osebne podatke za statistične ali znanstveno raziskovalne namene, v obliki, ki ne omogoča identifikacije posameznikov.

Brisanje osebnih podatkov iz zbirke

Osebni podatki se lahko shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani.

Po izpolnitvi namena iz prejšnjega odstavka se osebni podatki zbrišejo iz zbirke osebnih podatkov ali blokirajo, če z zakonom za posamezne vrste osebnih podatkov ni določeno drugače.

Pri brisanju osebnih podatkov iz računalniških medijev se uporabi metoda brisanja podatkov, ki onemogoča obnovitev vseh ali dela brisanih podatkov.

Pravice posameznika

Družbe skupine Marles morajo na zahtevo registriranega uporabnika spletnega portala:
- omogočiti vpogled v katalog podatkov, vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje;
- posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj;
- posredovati seznam tistih, katerim so bili v določenem obdobju posredovani osebni podatki, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj;
- omogočiti vpogled v vire, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka podatkov, in metodo obdelave.


Zahteva iz prejšnjega odstavka se vloži pisno pri družbi skupine Marles kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov.

Družba skupine Marles