27. 11. 2019

Potrebna dokumentacija za gradnjo hiše

Za uspešno izvedbo vsakega objekta je potrebna natančna, koordinirana in strokovna izdelava vseh potrebnih projektov in pripadajočih načrtov.

V Marlesu se zavedamo vseh postopkov in administrativnih ovir, s katerimi se boste zagotovo srečali na poti do vašega sanjskega doma. Ker vam želimo izkušnjo gradnje narediti čim bolj prijetno, imamo v Marlesu lasten arhitekturni biro, v katerem vam izdelamo vse želene projekte, pri čemer pazimo, da so medsebojno skladni in ustrezajo vsem zakonskim zahtevam. 

V okviru ponudbe hiše na ključ vam pripravimo celotno projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), izdelamo PZI in PID projekte ter poskrbimo za pridobitev uporabnega dovoljenja po zaključku gradnje.

1. Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IDZ)

Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IDZ) je idejna zasnova objekta s prikazom umestitve objekta v prostor. Vsebuje načrt objekta z merami, tlorisi in prerezi. Ko je pripravljena, jo pošljemo pristojnim organom (mnenjedajalcem), da podajo projektne pogoje s področja svoje pristojnosti (priključitev na vodovodno, kanalizacijsko, elektro omrežje, dostop do javne poti, varovana območja, varovalni pasovi itd.). 

2. Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)

Na podlagi idejne zasnove (IDZ) in projektnih pogojev (zahtev) mnenjedajalcev začnemo z izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD). DGD mora vsebovati tehnično poročilo z opisom gradnje, lokacijske in grafične prikaze ter opise, s katerimi so določene lokacijske, oblikovne, funkcionalne in tehnične značilnosti nameravane gradnje.

V celoti izdelano DGD pošljemo mnenjedajalcem v pregled. V kolikor so v dokumentaciji upoštevani vsi njihovi pogoji in zahteve, nam izdajo pozitivno mnenje (soglasje) glede na projektne rešitve. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno ustrezno DGD oddati na pristojno upravno enoto.

3. Gradbeno dovoljenje

Po uspešno oddani vlogi za gradbeno dovoljenje boste prejeli odločbo o odmeri komunalnega prispevka, kasneje pa še odločbo za odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Oboje je potrebno plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja s strani upravne enote. Več o procesu pridobitve gradbenega dovoljenja si lahko preberete tukaj.

4. Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)

Sočasno s procesom pridobivanja gradbenega dovoljenja lahko pričnete s pripravo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), ki je osnova za prijavo začetka gradnje in dejanske izvedbe objekta.

PZI vsebuje vse podrobne načrte arhitekture, izvedbene detajle, statične preračune in armaturne načrte ter načrte elektro in strojnih instalacij, vključno z vsemi potrebnimi elaborati in izkazi. Zajema tudi natančen popis vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, popis materiala, opis in grafično predstavitev tehničnih rešitev, podrobni statični ter elektro in strojni načrt. 

Ko gradbeno dovoljenje postane pravnomočno, morate na pristojni upravni enoti prijaviti začetek gradnje. Prijavi morate priložiti PZI in zakoličbeni načrt (slednjega izdela geodet). Po preteku osmih dni lahko začnete z gradnjo.

5. Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) in uporabno dovoljenje

Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) služi opisu in prikazu morebitnih odstopanj izvedene gradnje od dokumentacije gradbenega dovoljenja. Projekt izvedenih del je osnova za pridobitev uporabnega dovoljenja, na podlagi katerega boste kasneje lahko pridobili hišno številko in tako uradno pričeli z uporabo objekta.