8. 12. 2019

Pridobitev gradbenega dovoljenja

Pridobivanje gradbenega dovoljenja velikokrat predstavlja prvo resnejšo birokratsko oviro, saj velja za dolgotrajen postopek, pri katerem je potrebno vložiti veliko truda za pridobitev zahtevane dokumentacije. Pri tem je pomoč izkušenega partnerja, ki pozna zakonodajo in zahteve, še kako pomembna. 

V Marlesu vam želimo izkušnjo gradnje hiše narediti čim bolj prijetno, zato vam pri gradnji hiše na ključ ponujamo izdelavo celotne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) ter pripravo vseh nadaljnjih projektov oz. projektne dokumentacije.

Postopek za izdajo gradbenega dovoljenja

1. Postopek se začne z oddajo vloge za gradbeno dovoljenje na upravno enoto, kjer bo stala vaša hiša. Vlogi je potrebno priložiti: 


- Dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), ki mora vsebovati tehnično poročilo z opisom gradnje, lokacijske in grafične prikaze ter opise, s katerimi se določijo lokacijske, oblikovne, funkcionalne in tehnične značilnosti nameravane gradnje.


- Mnenja pristojnih mnenjedajalcev. Podrobnejše informacije o procesu pridobivanja različnih projektnih dokumentacij preberite tukaj.

2. Upravni organ pregleda in preveri ustreznost oddane vloge (vsebuje vse navedene priloge in je izkazano lastništvo).

3. V primeru nejasnosti v projektu ali potrebnih dopolnitvah dokumentacije vlagatelja pozovejo k dopolnitvi.

4. Ko je vloga popolna, upravni organ presodi, kdo so stranski udeleženci v postopku. Potem, ko imamo podpise stranskih udeležencev, se upravni postopek nadaljuje. 

5. S strani občine nato prejmete odločbo o višini komunalnega prispevka, ki ga boste morali plačati, čaka pa vas tudi plačilo upravne takse za postopek izdaje gradbenega dovoljenja.

Rok za izdajo odločbe o zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja je 60 dni od vložitve popolne zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Kadar pa je potrebno usklajevanje z mnenjedajalci, pa je rok za izdajo odločbe 90 dni od vložitve popolne zahteve. Izkušnje v praksi kažejo, da je trajanje postopka odvisno od referenta in upravne enote ter števila vlog, ki jih imajo v obravnavi. 

6. Ko je postopek končan in so plačane vse obveznosti, vam upravni organ izda gradbeno dovoljenje.

7. O izdanem dovoljenju so obveščene vse stranke in stranski udeleženci v postopku, ki imajo možnost, da se v roku 8 dni od prevzema obvestila o izdaji gradbenega dovoljenja pritožijo.

8. V kolikor po 8 dneh ni pritožb, postane gradbeno dovoljenje pravnomočno.