Pravila akcije Pripelji kupca


Splošna pravila in pogoji akcije "PRIPELJI KUPCA IN OSVOJI 1.000 EUR"


1. Uvodne določbe

Organizator akcije je podjetje MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o. Limbuška c. 2, 2341 Limbuš SLOVENIJA, davčna št. 78307732, matična št. 5294908 (v nadaljevanju organizator).
Udeleženec v akciji je fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 3. člena teh pravil in ki je:

     • pravilno in čitljivo izpolnila kupon za sodelovanje v akciji,
     • s podpisom kupona sprejela pogoje in pravila za sodelovanje v akciji,
     • z družbo Marles Hiše Maribor d.o.o. v preteklosti že sklenila pogodbo o izgradnji stanovanjskega objekta.

Upravičenec do plačila v znesku 1.000,00 EUR neto je udeleženec, ki navedeni znesek dejansko prejme oziroma prevzame, potem, ko je organizatorju akcije predložil listine, navedene v nadaljnjih členih teh pravil in pogojev ter so izpolnjeni vsi ostali pogoji za izplačilo skladno s temi splošnimi pravili in pogoji.
Nov kupec je vsaka fizična oseba ki, skladno z organizatorjevo poslovno prakso, z organizatorjem v obdobju od 01.01.2023 do 31.12.2023 sklene pogodbo o nakupu ali izgradnji novega objekta.

 

2. Namen akcije

Namen akcije je spodbujanje zainteresiranih obstoječih kupcev organizatorja, da pridobivajo za organizatorja nove kupce, organizator pa sodelujočim, ki pripeljejo novega kupca, ki sklene z organizatorjem pogodbo o izgradnji objekta in vplača dogovorjeni znesek avansa izplača znesek 1.000,00 EUR neto, v skladu z določili teh splošnih pravil in pogojev. Organizator želi s tem vzpodbuditi pridobivanje novih kupcev svojih objektov.

 

3. Pogoji sodelovanja

V akciji lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta splošna pravila in pogoje sodelovanja, predložijo zahtevane pravilno izpolnjene in čitljive kupone ter so z družbo Marles Hiše Maribor d.o.o. v preteklosti sklenile pogodbo o izgradnji stanovanjskega objekta.
V akciji ne smejo sodelovati zaposleni Marles Hiše Maribor d.o.o. in povezanih družb, njihovi ožji družinski člani (starši, otroci in zakonski oz. izven zakonski partnerji) ter pogodbeni partnerji, ki sodelujejo pri pripravi akcije.

 

4. Kako sodelovati v akciji

Akcija temelji na aktivnostih oseb, ki želijo sodelovati pri pridobivanju novih organizatorjevih kupcev in s tem postati udeleženci akcije. Udeleženci akcije bodo prejeli kupone, ki jih bodo izpolnili z zahtevanimi svojimi osebnimi podatki in podatki novega kupca, ter jih, skupaj z novim kupcem podpisali. Tako izpolnjene in z njihove strani, ter strani novega kupca podpisane kupone, skupaj s podpisanimi splošnimi pravili in pogoji izročijo organizatorju, ki ob njihovem prejemu na njih označi dan njihovega prejema. V kolikor se kupon in splošne pogoje pošlje po pošti, se na kuponu kot dan njegovega prejema označi, dan, ko je na naslov organizatorja prispela poštna pošiljka s kuponom in splošnimi pogoji. Opisani kuponi in splošna pravila ter pogoji morajo biti organizatorju izročeni najkasneje do 31.12.2023 do 24.00 ure.
Za novega kupca se šteje oseba, ki z organizatorjem v obdobju od 1.1.2023 do 31.12.2023 sklene veljavno pogodbo za nakup objekta pri organizatorju in plača v pogodbi dogovorjeni avans.
Posamezno osebo, kot novega kupca lahko posreduje le en udeleženec, v kolikor pa se izkaže da sta posamezno osebo oz. kupca posredovala dva ali več udeležencev je do akcijske zneska v vrednosti 1.000,00 neto EUR upravičen tisti udeleženec, ki je organizatorju prvi izročil pravilno izpolnjen kupon.
V kolikor prispe po pošti na isti dan k organizatorju več kuponov, ki se nanašajo na istega novega kupca, se akcijska vrednost 1.000,00 EUR neto razdeli med vse udeležence, ki so poslali kupone z navedenim istim kupcem in sicer po enakih delih.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov na kuponih, ima organizator pravico, da kupon zavrne in osebi, ki je podala tak kupon akcijske vrednosti ne izplača.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebiti nepravilno izpolnjene kupone, ali kupone, ki bi bili izgubljeni ali zlorabljeni s strani tretjih oseb. Odgovornost za pravilno izpolnitev kuponov ter njihovo hrambo in izročitev organizatorju, je izključno na strani vsakega posameznega udeleženca.
Udeleženec je upravičen do večkratnega izplačila akcijskega zneska v kolikor posreduje večje število novih kupcev, ki v obdobju od 1.1.2023 do 31.12.2023 sklenejo veljavno pogodbo za nakup objekta pri organizatorju in plačajo pogodbeno dogovorjeni avans ter za vse novo pridobljene kupce predloži ustrezno izpolnjene in podpisane kupone ter podpisana splošna pravila in pogoje.
Za potrebe te akcije bo organizator pripravil posebne »kupone«, katerih namen je zagotoviti sledljivost, kdo od udeležencev je pripeljal katerega novega kupca, ter njihovo identifikacijo. Sami udeleženci bodo na kupon, ki ga prejmejo, zapisali zahtevane osnovne podatke o sebi in novem kupcu, ter jih podpisali, podpisati pa ga mora tudi nov kupec, nato pa je potrebno tako izpolnjene in podpisane kupone, skupaj s podpisanimi splošnimi pravili in pogoji, izročiti organizatorju. Kupone prejmejo kupci Marlesovih objektov, skupaj s temi splošnimi pravili in pogoji, v pisni obliki po pošti.
Akcija traja od 01.01.2023 do vključno 31.12.2023.

 

5. Višina nagrade, njeno izplačilo in obveščanje

Obstoječi kupec - udeleženec dobi za vsakega novega kupca – fizično osebo, ki ga posreduje skladno s točko 4. teh splošnih pravil 1.000,00 EUR neto, pri čemer (akontacijo) dohodnine in pripadajoče prispevke na ta znesek v celoti poravna organizator in niso zajeti v navedeni vrednosti 1.000,00 EUR neto, ki jo prejme udeleženec.
V primeru iz 4. odstavka točke 4. teh splošnih pravil in pogojev prejme vsak izmed upravičencev sorazmerni del nagrade, katere celota znaša 1.000,00 EUR neto, pri čemer (akontacijo) dohodnine in pripadajoče prispevke na ta znesek v celoti poravna organizator in niso zajeti v navedeni vrednosti 1.000,00 EUR neto, ki jo skupaj prejmejo udeleženci.
Udeleženec pridobi pravico do plačila v vrednosti 1.000,00 EUR neto na dan, ko so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
- da novi kupec z organizatorjem sklene pogodbo o izgradnji objekta in plača v pogodbi dogovorjeni avans ter
- organizator prejme s strani udeleženca popolno izpolnjen ter podpisan kupon in podpisana splošna pravila ter pogoje, kot je to določeno v 4. točki le-teh.
O pridobitvi pravice do plačila organizator obvesti upravičenca pisno po pošti v roku 15. dni po izpolnitvi pogojev iz predhodnega odstavka in mu hkrati posreduje v pregled njegove osebne podatke ter ga pozove, da posreduje številko TRR na katerega se bo izvršilo nakazilo ter mu ob tem posreduje v podpis še izjavo o prevzemu nagrade.
Akcijska vrednost se izplača na TRR udeleženca v roku 15 dni po prejemu izpolnjene in podpisane izjave o prevzemu nagrade.
Pravica do plačila ni prenosljiva na tretje osebe, kar pomeni, da se plačilo lahko izvede in plača izključno upravičencu. V kolikor upravičenec izplačila ne sprejme ali se mu izrecno odpove, se izplačilo ne izvede, upravičenec pa takšnega izplačila naknadno ni upravičen več zahtevati.

 

6. Davki in akontacija dohodnine

Organizator bo upravičencem, ki so upravičeni do izplačila akcijske vrednosti, poslal potrdilo v skladu z zakonom o dohodnini in pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Organizator je dolžan prijaviti vrednost nagrade Davčni upravi za potrebe odmere dohodnine nagrajenca in odvesti akontacijo dohodnine ter poravnati morebitne prispevke.
Pred izplačilom akcijske vrednosti je upravičenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade in posredovati davčno številko, v kolikor je še ni.

 

7. Uporaba osebnih podatkov in preklic sodelovanja

Seznam upravičencev do akcijskega izplačila hrani organizator.
S sodelovanjem v akciji udeleženec dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov .
S podanim soglasjem udeleženec in novi kupec dovoljujeta družbi Marle Hiše Maribor d.o.o., da kot organizator obdeluje zbrane osebne podatke za namene akcije, za statistično obdelavo podatkov, raziskave trga, ter za pošiljanje različnega promocijskega gradiva. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta in drugo. Navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Organizator vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke lahko uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.
Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva svojo izločitev iz sodelovanja v akciji, kar posledično pomeni prenehanje vseh njegovih aktivnosti v akciji.
Odstranitev mora sodelujoči zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na naslov info@marles.com ali s priporočenim pismom, poslanim na sedež organizatorja. V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v akciji in vseh namenov obdelave, ki iz akcije izhajajo.

 

8. Objava pravil akcije

Pravila akcije so na ogled in na razpolago na organizatorjevi spletni strani www.marles.com in fizično na sedežu družbe na naslovu Limbuška c. 2, 2341 Limbuš Slovenija.
Udeleženci v akciji so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da se bodo ravnali v skladu z njimi. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

 

9. Hramba dokumentacije

Dokumentacijo v zvezi z akcijo hrani organizator, in sicer:
• dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo akcije, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta,
• dokumentacija v zvezi z upravičenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.
Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

V Limbušu,02.01.2023
Marles Hiše Maribor d.o.o.